Để phát triền kinh tế biển bền vững ở Đông Nam Bộ cần

Để phát triền kinh tế biển bền vững ở Đông Nam Bộ cần

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Để phát triền kinh tế biển bền vững ở Đông Nam Bộ cần

A. đẩy mạnh khai thác dầu khí.                                      B. bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

c. đa dạng các ngành kinh tế biển.                                 D. mờ rộng các cảng nước sâu.

B. bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.