Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cao su phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cao su phân bố chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

D. Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.