Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông đường ô tô?

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông đường ô tô?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chưa kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực.

B. Huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư.

C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

D. Mạng lưới ngày càng được mở rộng, hiện đại hóa.

A. Chưa kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực.