Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cho phép phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao.

B. cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản.

C. tạo ra tập quán sản xuất mới cho người địa phương.

D. giải quyết việc làm cho người lao động thuộc dân tộc ít người.

A. cho phép phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao.