Thiên nhiên vùng đồng bằng ven biển nước ta thay đổi thể hiện mối quan hệ giữa

Thiên nhiên vùng đồng bằng ven biển nước ta thay đổi thể hiện mối quan hệ giữa

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   đông bằng phía tây và vùng đồi núi phía đông.

B.   đồi núi phía tây và vùng biển phía đông.

C.   đôi núi phía tây và thềm lục địa phía đông.

D.   đồng bằng phía đông và đôi núi phía tây.

B