Sản phẩm cây công nghiệp Đông Nam Á sử dụng chủ yếu nhằm mục đích là

Sản phẩm cây công nghiệp Đông Nam Á sử dụng chủ yếu nhằm mục đích là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phục vụ nhu cầu trong nước.                                         B. phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

C. làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.                   D. phục vụ du lịch và bảo vệ môi trường.

 B. phục vụ nhu cầu xuất khẩu.