Biểu hiện của chuyên dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ờ nước ta là

Biểu hiện của chuyên dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ờ nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. các khu công nghiệp tập trung và các vùng chuyên canh cây công nghiệp được hình thành.
B. nhiêu hoạt động dịch vụ mới ra đời và hình thành các vùng động lực
C. tỉ trọng công nghiệp chẽ biện tăng, công nghiệp khai thác giảm.
D. Nhà nước quản lí các ngành kinh tẽ và các lĩnh vực then chốt.

A. các khu công nghiệp tập trung và các vùng chuyên canh cây công nghiệp được hình thành.