Phát biểu sau đây không đúng về đặc điểm kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

Phát biểu sau đây không đúng về đặc điểm kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ cấu kinh tế phát triển.                                                      B. Chính sách phát triển phù hợp.

C. Giá trị công nghiệp cao nhất cả nước.                                 D. Kinh tế hàng hóa phát triển muộn.

D. Kinh tế hàng hóa phát triển muộn.