Ở Bắc Trung Bộ hiện nay, để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, cần phải

Ở Bắc Trung Bộ hiện nay, để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, cần phải

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       hình thành các trung tâm công nghiệp, gắn với đô thị.

B.       đàu tư mạnh cho xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật.

C.       chú trọng phát triển kinh tế - xã hội ờ vùng miền núi.

D.       gắn các vùng sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp và ngư nghiệp.

D