Khó khăn nhất về lao động của Tây Nguyên là

Khó khăn nhất về lao động của Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  nhiều dân tộc ít người.

B.  tập quán sản xuất lạc hậu.

C.  thiếu lao động lành nghề.

D.  phân bố dân cư và lao động không đều giữa các tỉnh.

C