Ngữ Văn lớp 6 - Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

Ngữ Văn lớp 6 - Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

I.Từ là gì?

1. Ví dụ

Thần/dạy/dân/cách/trồng trọt/chăn nuôi/và/cách/ăn ở.

2. Phân tích đặc điểm của từ

- Tiếng dùng để tạo từ.

- Từ dùng để tạo câu.

- Khi một tiếng có thể dùng để tạo câu, tiếng ấy trở thành từ.

3. Định nghĩa

 Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất để tạo câu.

II.Từ đơn và từ phức

1. Phân loại

- Từ đơn: từ, đấy, nước ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày, Tết, làm

- Từ láy: trồng trọt

- Từ ghép: chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy.

2. Đặc điểm của từ, đơn vị cấu tạo từ

- Từ đơn: từ chỉ có một tiếng.

- Từ phức: gồm 2 - 3 tiếng trở lên.

+ Từ ghép: từ phức ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa

+ Từ láy: từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng

- Đơn vị cấu tạo từ của TV là Tiếng.