Ngữ Văn lớp 6 - Cây bút thần

Ngữ Văn lớp 6 - Cây bút thần

I. Đoc - Tìm hiểu chung

1. Đọc và kể

2. Bố cục

          5 đoạn

- Đoạn 1: Từ đầu ->Lấy làm lạ: Mã Lương học vẽ và có được cây bút thần

- Đoạn 2: “em vẽ cho thùng”: Mã Lương vẽ cho người nghèo khổ

- Đoạn 3: …“phóng như bay”: Mã Lương dùng bút chống địa chủ

- Đoạn 4: … “Lớp sóng hung dữ”…: vua ác, tham lam

- Đoạn 5:còn lại: Những truyền tụng về Mã Lương

II. Tìm hiểu văn bản

1. Mã Lương học vẽ

- Say mê, cần cù, chăm chỉ, thông minh, khiếu vẽ.

- Thần cho cây bút bằng vàng, vì tài đức của ML có thể làm nhiều  điều tốt đẹp

- Vẽ chim chim cất cánh bay, vẽ cá cá vẫy đuôi bơi

=> Mã Lương cần cù, có nghị lực -> Thành tài. Con người  cũng có thể vươn tới  khả năng thần kì bằng tài năng và công sức rèn luyện

2. Mã Lương sử dụng cây bút thần

a. Vẽ cho người nghèo

-> Vẽ các phương tiện cần thiết cho cuộc sống để con người tạo ra của cải bằng chính sức lao động của mình=> tài năng phải phục vụ người nghèo , phục vụ cuộc sống của nhân dân

b. Vẽ để trừng trị địa chủ và vua tham lam

b.1: địa chủ

-> Tài năng không phục vụ cái ác, dung để chống lại cái ác

b.2: Bọn vua quan

-> Không khoan nhượng bọn vua quan, quyết tâm  trừng trị cái => Mưu trí, thông minh mang sứ mệnh diệt trừ kẻ á, thực hiện công lí.

3.Ý nghĩa của truyện

- Con người có thể vươn tới những khả năng thần kì

- Tài năng thuộc về nhân dân, về chính nghĩa

- Mã Lương là hiện thân của công lí , công bằng trong Xã hội