Ngữ Văn lớp 6 - Cụm danh từ

Ngữ Văn lớp 6 - Cụm danh từ

I. Cụm danh từ là gì

 1. Ví dụ:

* Ví dụ 1:
Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển

* Ví dụ 2:
- Túp lều / một túp lều
- Một túp lều / một túp lều nát
- Một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển
 

 2. Nhận xét

* Ví Dụ 1:

- Từ in đậm bổ sung cho từ: ngày, vợ chồng, túp lều -> thành phần trung tâm của cụm.

- Xưa, hai, ông lão đánh cá, một, nát trên bờ biển. -> phụ ngữ

* Ví Dụ 2:

- Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của một danh từ.

+ Túp lều/Một túp lều: xác đinh số lượng

+ một ..lều/ một...nát: xác định số lượng, đặc điểm của túp lều

+  một...nát/bờ biển: xđ số lượng, đặc điểm, vị trí trong không gian

=>. Số lượng phụ từ càng tăng,càng phức tạp thì  nghĩa cụm DT càng đầy đủ hơn

* Ví Dụ 3:

- Cụm danh từ hoạt động trong câu như một danh từ.: chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ...

3. Ghi nhớ:

- Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành
- Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ

II. Cấu tạo của cụm danh từ

1. Ví dụ

 Tìm các cụm danh từ trong câu sau:
" vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp cho đủ, nếu không thì cả làng phải tội"

2. Nhận xét

* Ví Dụ 1: Cụm danh từ:

- Làng ấy

- Ba thúng gạo nếp

- Ba con trâu đực

- Ba con trâu ấy

- Chín con

- Năm sau

- Cả làng

* Ví Dụ 2: Các từ phụ thuộc đứng trước danh từ: cả, ba, chín.

Các từ phụ thuộc đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

* Ví Dụ 3

- Phụ ngữ đứng trước hai loại:

+ Cả ( số lượng ước phỏng)

+ Ba, chín ( số lượng chính xác)

- Phụ ngữ đứng sau: hai loại:

+ Nếp, đực ( đặc điểm)

+ Ấy, sau ( vị trí để phân biệt)