Ngữ văn lớp 6 - Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Ngữ văn lớp 6 - Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

I. Câu thiếu chủ ngữ

1. Ví dụ       

 *Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau và chữa lại câu viết sai cho đúng:
a) Qua truyện "Dế Mèm phiêu lưu kí" cho thấy Dế Mèn biết phục thiện
b) Qua truyện "Dế Mèm phiêu lưu kí", em thấy Dế Mèn biết phục thiện

2. Nhận xét

 - Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a. Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký”/ cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.

- Thiếu chủ ngữ ( không biết ai cho thấy).

b.Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký”, em / thấy Dế Mèn biết phục thiện.

- Nguyên nhân mắc lỗi: nhầm trạng ngữ với chủ ngữ.

- Cách sửa :

+ Tác giả cho ta thấy.

+ Biến trạng ngữ thành chủ ngữ bằng cách bỏ từ  “ qua”.

- Biến vị ngữ thành một cụm C-V.

II. Câu thiếu vị ngữ

1. Ví dụ

 *Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau và chữa lại câu viết sai cho đúng:
a) Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù
b) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù
c) Bạn Lan, người học giới nhất lớp 6A
d) Bạn Lan là người học giới nhất lớp 6A

2. Nhận xét

 - Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây:

a. Thánh Gióng /cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

b. Hình ảnh Thánh Giống /cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

- > Chỉ mới cụm danh từ, chưa có ngữ

c. Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.

- > Vị ngữ không có

d. Bạn Lan / là người học giỏi nhất lớp 6A

-> Có chủ ngữ và vị ngữ

- Cách sửa :

+ Câu b: Thêm vị ngữ → Hình ảnh… đã để lại trong em niềm kính phục

→ Biến cụm danh từ thành một bộ phận C – V.

Em rất thích hình ảnh Thánh Gióng….

+  Câu c: Thêm một cụm từ làm vị ngữ.

→ Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A là

→ Bạn Lan là  người…...

→ Tôi rất quý bạn Lan….

→  Biến câu đã cho thành một bộ phận của câu (vị ngữ)