Ngữ văn lớp 6 - Chỉ từ

Ngữ văn lớp 6 - Chỉ từ

I. Thế nào là chỉ từ?

1. Ví dụ

"Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng tìm những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc.
Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng"
" Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ"

2. Nhận xét

* Ví Dụ 1

- Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các danh từ viên quan, làng, nhà.

* Ví Dụ 2

- Thêm các từ “nọ, kia, ấy” làm cho cụm danh từ xác định hơn, cụ thể hơn về vị trí trong không gian hoặc thời gian.

 * Ví Dụ 3

Hồi ấy, đêm nọ -. định vị về thời gian

3. Ghi nhớ

Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

II. Hoạt động của chỉ từ trong câu

1. Ví dụ

 xem Ví dụ ở phần I.

2. Nhận xét

- Chỉ từ làm phụ ngữ bổ nghĩa cho danh từ.

- Lập thành cụm danh từ, hoạt động trong câu giống như một danh từ ( có thể làm Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ)

- Hồi ấy: làm trạng ngữ

3. Ghi nhớ

Các chức năng của chỉ từ:

- Thường làm phụ ngữ trong cụm Danh Từ

- Có thể làm chủ ngữ, trạng ngữ trong câu