Ngữ Văn lớp 6 - Tổng kết phần tập làm văn

Ngữ Văn lớp 6 - Tổng kết phần tập làm văn

1. Phân loại những văn bản đã học theo phương thức biểu đạt chính tự sự , biểu cảm, nghị luận

TT

 Phương thức biểu đạt

Văn bản

1

Tự sự

 

2

Miêu tả

 

3

Biểu cảm

 

 

2. Phương thức biểu đạt chính trong các văn bản sau

TT

Tên văn bản

Phương trình biểu đạt

1

Thạch Sanh

Tự sự

2

Lượm

Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm

3

Bài học đường đời

Tự sự

 

3. Các loại văn bản theo phương thức biểu đạt

TT

Phương thức biểu đạt

Đã tập làm

1

Tự sự

*

2

Miêu tả

*

3

Biểu cảm