Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập tiếng Việt

Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập tiếng Việt

1.  Các kiểu cấu tạo từ Tiếng Việt.

   - Cấu tạo từ tiếng việt: có 2 kiểu.

      + Từ đơn : từ có một tiếng.

      + Từ phước : từ có 2 tiếng trở lên

                        + từ ghép

                        + từ láy

2. Nghĩa của từ là gì?

    - Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất , hoạt động , quan hệ…) mà từ biểu thị.

* Ví dụ : Đi: là hoạt động dời chổ với bước ngắn.

* Chú ý: khi dùng từ cần tránh không hiểu từ ( nghĩa của từ ).

3. Từ mượn , từ thuần Việt .

Từ mượn

Từ thuần việt

- phụ nữ

- trẻ em

- đàn bà

- con nít( trẻ con)

* Nhận xét: Thông thường thì nên dùng tiếng việt khi trang trọng thì nên dùng  từ thuần việt.

4. Lỗi dùng từ.

      - Lặp từ.

      - Lẫn lộn các từ gần âm.

      - Dùng từ không đúng nghĩa.

5.Từ loại và cụm từ.

* Từ loại : Danh từ , động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ.

* Cụm từ : cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

  - Danh từ chỉ sự vật : nhà , bàn, rổ, rá, bút.

 Đặt câu : Ngôi nhà sàn rất dài.

              Bố em  mua bộ bàn rất đẹp.

              Mẹ tặng em cây bút.

 

             Mô hình cụm danh từ.

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

ngôi

Ngôi nhà sàn

rất dài

  - Động từ chỉ hành động : đi , chạy , đấm , đá, đọc , ăn.

  - Đặt câu :  Bạn Nam chạy thể dục.

                     Tôi đang đọc sách

             Mô hình cụm động từ

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Bạn Nam

Tôi

chạy

đang đọc

thể dục

sách

 

 Tính từ: xanh , đỏ , tím , vàng, to, nhỏ...

- Đặt câu :  Lá cờ  màu đỏ.

              Lan mặc áo màu vàng tươi.

Mô hình cụm tính từ

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Lá cờ

Lan mặc áo

màu đỏ

màu vàng

 

tươi

 

6. Số từ , lượng từ, chỉ từ.

   - Số từ : là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.( một, hai, ba, …trăm …)

   - Lượng từ : là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.( một đôi , cặp , tá,…)

   - Chỉ từ : là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.(VD: nọ, ấy kia )

 

* Đặt câu :

      - Tôi mới mua một cuốn sách .

      - Tôi mới mua một tá bút.

      - Anh