Ngữ Văn lớp 6 - Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Ngữ Văn lớp 6 - Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự

1. Sự việc trong văn tự sự

a.

(1), là sự việc khởi đầu

(2), (3), (4)là sự việc phát triển

(5), (6) là sự việc cao trào

(7) sự việc kết thúc

-> các sự việc móc nối vào nhau trong một quan hệ chặt chẽ

b.Muốn truyện hay hấp dẫn, sự việc cụ thể chi tiết thì phải có 6 yếu tố sau:

 -Ai làm( nhân vật)

 -Việc xảy ra ở đâu(địa điểm)

 -Thời gian

 - Quá trình ( diễn biến)

 - Nguyên nhân

 - Kết quả

c.Sơn Tinh :có tài xây luỹ đất chống lũ

- Món đồ sính lễ sản vật núi rừng -> của nhà

- Sơn Tinh thắng liên tục

=> Các chi tiết sự việc phải được lựa chọn phù hợp vơi chủ đề, tư tưởng muốn biểu đạt

2. Nhân vật trong văn tự sự

a. Nhân vật chính :Sơn Tinh, Thủy Tinh-> Thể hiện tư tưởng văn bản

- Nhân vật phụ : Mị Nương, Vua hùng 18 , Lạc hầu ->Giúp nhân vật chính hành động

b. Nhân vật :

 +gọi tên , đặt tên

 +Giới thiệu lai lịch , tính cách..

 + Được kể về các việc làm, ý nghĩa

=>là người vừa thực hiện các sự việc , được nói tới…

*Ghi nhớ:
- Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ... Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.
- Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thể hiện trong văn bản. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thẻ hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Nhân vật được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm,...