Ngữ Văn lớp 6 - Tổng kết phần tiếng Việt

Ngữ Văn lớp 6 - Tổng kết phần tiếng Việt

I. Các từ loại đã học

 * Từ loại

- Động từ : là từ chỉ hoạt động, trạng thái nói chung của người của sự vật.

- Danh từ: Là từ chỉ người, vật, hiện tượng  khái niệm,…

- Tính từ: Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

- Số từ: Là từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

- Lượng từ: Là những từ chỉ lượng ít hoặc nhiều của sự vật.

- Chỉ từ: Dùng để trỏ vào sự vật, hiện tượng dể xác địng vị trí

- Phó từ: Là những từ chuyên đi kèm với động từ dể bổ sung ý nghĩa cho ĐT, TT đó

 

II. Các phép tu từ đã học

* Các phép tu từ về từ

- Phép so sánh: Là đối chiếu sự vạt, sự việc có nét tương đồng…

- Phép nhân hóa: Là cách gọi , tả con vật, cây cối …bằng những từ ngữ vốn dùng để gọi người

- Phép ẩn dụ: Là cách gọi tên sự vật , hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng…

- Phép hoán dụ: Là tên gọi sự vật hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi…

III. Các kiểu cấu tạo câu

* Các kiểu cấu tạo câu

- Câu đơn: Là câu do một cụm C-V tạo thành.

  + Câu có từ là

  + Câu không có từ là

- Câu ghép: Là câu do hai cụm C-V tạo thành.

IV. Các dấu câu đã học

* Dấu câu Tiếng Việt

- Dấu kết thúc câu

   + Dấu chấm : đặt ở cuối câu miêu tả

   + Dấu chấm hỏi: đặt ở cuối câu nghi vấn

- Dấu phân cách các bộ phận câu

   + Dấu phẩy: ngăn cách các bộ phận phụ