Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi dùng từ ( tiếp theo )

Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi dùng từ ( tiếp theo )

I. Dùng từ không đúng nghĩa

1. Ví dụ

           Sgk

2. Nhận xét

a. Yếu điểm -> điểm yếu, nhược điểm

b. Đề bạt -> bầu

c. Chứng thực -> chứng kiến

- Do không biết nghĩa, hiểu sai nghĩa, hiểu nghĩa không đầy đủ

Chỉ dùng từ khi đã hiểu rỏ nghĩa, tra từ điển