Ngữ Văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn không có từ "là"

Ngữ Văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn không có từ "là"

I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là

1. Ví dụ

*Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
a) Phú ông mừng lắm
b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân

2. Nhận xét

- Xác định C – V trong các câu sau:

a, Phú ông / mừng lắm.→ cụm tính từ

b. Chúng tôi / tụ hội ở góc sân..→ cụm động từ

- Phú ông / không mừng lắm.

- Chúng tôi / không tụ họp ở góc sân.

3. Ghi nhớ: 

Trong câu trần thuật đơn không có từ là:
- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không,chưa

II. Câu miêu tả và câu tồn tại.

1. Ví dụ

*Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại
b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con

2. Nhận xét

- Xác định C – V trong các câu sau.

a. Đằng cuối bãi, / hai cậu bé con /tiến lại.

-> Câu miêu tả

b. Đằng cuối bãi, / tiến lại hai cậu /bé con.

-> Câu tồn tại

3. Ghi nhớ  

- Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm,... của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi là câu miêu tả. Trong câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước vị ngữ
- Những câu dùng để thông báo vê sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi là câu tồn tại. Một trong những cách tạo câu tồn tại là đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ.