Ngữ Văn lớp 6 - Cụm động từ

Ngữ Văn lớp 6 - Cụm động từ

I. Đặc điểm của động từ

1. Ví dụ:

- Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?
"Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người"

2. Nhận xét

*

- Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho động từ : đi , ra

=> Tạo thành một cụm động từ

*

- Bỏ các từ ngữ in đậm thì các từ bổ nghĩa trên bơ vơ, thừa -> câu vô nghĩa

*

- “ Nga đang đọc sách

-> ĐT làm vị ngữ trong câu

-> Cụm động từ hoạt động trong câu như một động từ

3.Ghi nhớ:

- Tổ hợp từ do động từ và một số từ phụ thuộc nó tạo thành

- Đầy đủ nghĩa hơn, cấu tọa phức tạp , hoạt động trong cau giống như một động từ

II Cấu tạo của cụm động từ

1. Ví Dụ

Phần trước

Phần tiếp theo

Phần sau

đã

cũng

 

đi

ra

nhiều nơi

những câu …

-Phụ trước

+ bổ sung cho động từ các ý nghĩa quan hệ thời gian: đã, đang, sẽ

+ sự tiếp diễn tương tự: củng, vẫn

+ sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động

- Phụ sau:

+ bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện…

2.Ghi nhớ:

Trong cụm động từ:
- Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động, sự khẳng định hoặc phủ định hoạt động, ...
- Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động.