Ngữ Văn lớp 6 - Các thành phần chính của câu

Ngữ Văn lớp 6 - Các thành phần chính của câu

I. Phân biệt thành phần chính và thành phần phụ của câu.

1. Ví dụ :

*Tìm các thành phần câu nói trên trong câu sau:
" Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng"
* Những thành phần nào bắt buộc phải có trong câu và thành phần nào không bắt buộc phải có mặt trong câu?

2. Nhận xét

- Chẳng bao lâu -> Trạng ngữ

- Tôi -> Chủ ngữ

- Đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. -> Vị ngữ

→ Không thể lược bỏ chủ ngữ và vị ngữ được.

3. Ghi nhớ :

Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ

II. Vị ngữ .

1. Ví dụ :

( xem ví dụ ở mục I).

2. Nhận xét

- Vị ngữ chính : trở thành

- Từ loại : động từ.

→ Kết hợp với động từ đã đứng trước chỉ quan hệ thời gian.

- Trả lời câu hỏi : Làm gì ? Làm sao ? Như thế nào ? Là gì ?

- Vị ngữ thường là động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ.

3. Ghi nhớ:

- Vị ngữ là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho câu hỏi "Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào?" hoặc "Là gì?"
- Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ
- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ

III. Chủ ngữ .

1. Ví dụ :

2. Nhận xét

- Các Chủ ngữ trong các ví dụ biểu thị những sự vật có hành động, trạng thái đặc điểm nêu ở vị ngữ

- Chủ ngữ trả lời câu hỏi : ai ? cái gì ? con gì ?

- Cấu tạo:Có thể là đại từ (tôi), danh từ và cụm danh từ.

- Câu có thể có một chủ ngữ và nhiều chủ ngữ.

3. Ghi nhớ

- Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái , ... được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi "Ai?, Cái gì?" hoặc "Con gì?"
- Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Trong những trường hợp nhất định, động từ, tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ
- Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ