Ngữ Văn lớp 6 - Thầy thuốc cốt giỏi nhất ở tấm lòng

Ngữ Văn lớp 6 - Thầy thuốc cốt giỏi nhất ở tấm lòng

I. Đọc - Tìm hiểu chung

1. Đọc:

2. Tác giả -Tác phẩm

- Hồ Nguyên Trừng (1374 – 1446)

- Làm quan dưới triều vua cha

- Niên hiệu: Nam Ông

- Trích Nam Ông mộng lục

II. Đọc - Tìm hiểu văn bản

1. Hành động y đức của Thái Y lệnh

- Có nghề y gia truyền, trong coi việc chữa bệnh trong cung vua -> có địa vị xã hội, thầy thuốc giỏi

- Thương người nghèo, trị bệnh cứu sống nhiều dân thường

+ Đem của cải bán mua gạo, thuốc trị bệnh cho người  tứ phương

+  cứu sống hơn ngàn người

= > Có tài trị bệnh, có tình yêu thương con người

2. Kháng lệnh vua cứu người nghèo

   - Lúc đầu tức giận vì kẻ bầy tôi kháng chỉ

   - Sau đó hết sức khen ngợi Thái y

=>  Thái Y Lệnh : Dùng tấm lòng chân thành để giải bày thuyết phục vua => Thắng lợi của y đức

III. Tổng kết

 - Cách viết truyện Trung đại gần với cách viết ký, viết sử

 - Không dùng yếu tố tưởng tượng hư cấu

 - Bố cục chặt chẽ, tạo tình huống gay cấn dể bộc lộ tính cách nhân vật

 - Nội dung truyện; Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người