Ngữ văn lớp 6 - Động từ

Ngữ văn lớp 6 - Động từ

I. Đặc điểm của động từ

1. Ví dụ

* Tìm động từ trong những câu dưới đây:
a) Viên quan ấy đã đi đến nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đối oái oăm để hỏi mọi người. 
b) Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương.
c) Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi" ?

2. Nhận xét

- Các động từ

a) Đi, đến, ra, hỏi

b) Lấy, làm, lễ

c) treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề

* Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật

- Động từ kết hợp với: đã, đang, cũng, vẫn.

-  ĐT làm vị ngữ

- Không kết hợp với lượng, số từ..

* Danh từ không kết hợp: sẽ, đang, cũng,vẫn, hãy, chớ, đừng; Danh từ làm chủ ngữ

II. Các loại động từ chính

Trả lời câu hỏi

đòi hỏi Động từ khác kèm phía sau (Tình thái)

Không đòi hỏi Động từ khác  kèm phía sau (hành động, trạng thái)

Trả lời câu hỏi: Làm gì?

 

Đi, chạy, cười, đọc, hỏi, ngồi, đứng

Trả lời câu hỏi: Làm sao? Thế nào?

Dám, toan, định đứng

Buồn, gãy, ghét, vui, yêu, đau nhức