Ngữ Văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn có từ "là"

Ngữ Văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn có từ "là"

I. Đặc điểm của Câu trần thuật đơn có từ là .

1. Ví dụ : 

*Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều
b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo
c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
d) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại

2. Nhận xét

* VD1

a. Bà đỡ Trần /là người huyện Đông Triều.

            C                     V (cụm DT)

b. Truyền thuyết / là loại truyện dân gian...

            C                     V (cụm DT)

c. Ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô / là một ngày

            C                     V (cụm DT)

 trong trẻo sáng sủa.

d. Dế Mèn trêu chị Cốc /  là dại.

            C                         V (TT)

* VD2

- câu a,b,c có từ là + cụm danh từ.

- câu d có từ là + Tính từ.

3. Ghi nhớ : 

Trong câu trần thuật đơn có từ  :
- Vị ngữ thường do từ  kết hợp với danh từ ( cụm danh từ ) tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ  với động từ ( cụm động từ ) hoặc tính tù ( cụm tính từ ),... cũng có thể làm vị ngữ
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là.

1. Ví dụ 

Đọc lại các ví dụ ở phần I và trả lời xem vị ngữ của các câu trên có tác dụng gì?

2. Nhận xét

a. Là người ở đâu :  → với ý nghĩa giới thiệu quê quán.

b. Là loại truyện gì ? → với ý nghĩa trình bày cách hiểu.

c. Là một ngày như thế nào? → ý nghĩa miêu tả đặc điểm.

d. Là làm sao ? → ý nghĩa đánh giá.

3. Ghi nhớ: 

Trong câu trần thuật đơn có từ 
- Vị ngữ thường do từ kết hợp với danh từ ( cụm danh từ ) tạo thành. Ngoài ra, tổ hợp giữa từ với động từ ( cụm động từ ) hoặc tính từ ( cụm tính từ ),... cũng có thể làm vị ngữ
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải