Ngữ văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn

Ngữ văn lớp 6 - Câu trần thuật đơn

I.Câu trần thuật đơn là gì?

1. Ví dụ :

 *Các câu dưới đây được dùng làm gì?
"
Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
Tôi về, không một chút bận tậm"

2. Nhận xét

a, Dùng để:

- Dùng để kể, tả, nêu ý kiến là câu 1,2,6,9.

-  Hỏi :  câu 4

- Bộc lộ cảm xúc : câu 3, 5, 8

- Câu cầu khiến : câu 7.

b, Phân loại

-  Câu 1, 2, 6, 9 là câu trần thuật.

- Câu 4 là câu nghi vấn

- Câu 3, 5, 8 là câu cảm thán.

- Câu 7 là câu cầu khiến.

c, Cấu tạo câu trần thuật

- Câu 1: Tôi / đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.

- Câu 2 : Tôi / mắng.

- Câu 6: Chú mày/ hôi như cú mèo thế này, ta /nào chịu được.

- Câu 9 : Tôi /về , không một chút bận tâm.

- Câu 1, 2, 9 là câu trần thuật đơn

- Câu 6 là câu trần thuật ghép.

3. Ghi nhớ :

Là loại câu do một cụm Chủ – Vị tạo thành dùng để gới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.