Ngữ Văn lớp 6 - Tập làm thơ bốn chữ

Ngữ Văn lớp 6 - Tập làm thơ bốn chữ

I. Một vài đặc điểm của thể thơ bốn chữ

- Bài thơ có nhiều dòng , mỗi khổ bốn dòng, mỗi dòng bốn chữ, thường ngắt nhịp 2/2 thích hợp với lối kể và tả

- Thường có cả vần chân và vần lưng xen kẻ, gieo vần liền, vần cách hay vần hỗn hợp.Xuất hiện nhiều trong tục ngữ , ca dao

* Vần lưng : Là loại vần đựơc gieo vào giữa dòng thơ.

Ví dụ :    Mây lưng chừng hàng

                Về ngang lưng núi

* Vần chân : Là vần được gieo vào cuối dòng thơ có tác dụng đánh dấu sự kết thúc của dòng thơ.

Ví dụ :    Mây lưng chừng hàng

               Về ngang lưng núi

                Ngàn cây nghiêm trang

                Mơ màng theo bụi.

* Gieo vần liền : khi các câu thơ có vần liên tiếp giống nhau ở cuối câu.

Ví dụ :     Nghé hành nghé h

                Nghé chẳng theo m

* Gieo vần cách : Các vần tách ra không liền nhau ( thường tách ra một dòng thơ).

Ví dụ :     Cháu đi đường cháu

                Chú lên đường ra

                Đến nay tháng sáu

                Chợt nghe tin nhà

* Gieo vần hỗn hợp : Gieo vần không theo trật tự nào.

Ví dụ :      Ngày Huế đổ máu

                 Chú Hà Nội v

                 Tình cờ chú cháu

                 Giặp nhau Hàng Bè

                  Chú bé loắt choắt

                  Cái xắc xinh xinh

                  Cái chân thoăn thoắt

                  Cái đầu nghênh nghênh