Ngữ Văn lớp 6 - Con Rồng Cháu Tiên

Ngữ Văn lớp 6 - Con Rồng Cháu Tiên

I. Đọc - Tìm hiểu chung

1.Đọc, hiểu chú thích

a) Đọc văn bản

b) Chú thích

- Từ khó

- Thể loại

Truyền thuyết: là truyện dân gian truyền miệng kể về nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử, quá khứ; truyện thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo; thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện, nhân vật lịch sử.

II. Tìm hiểu văn bản

1. Hình tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ

* Nguồn gốc và hình dạng:

- Cả hai đều là thần:

   + Lạc Long quân thuộc nòi Rồng, con thần Long Nữ , có sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ

   +Âu Cơ thuộc dòng Tiên -họ thần Nông (nguồn gốc cao quý),xinh đẹp tuyệt trần.

* Sự nghiệp mở nước:

- Diệt trừ Ngư, Hồ Tinh để bảo vệ dân.

- Dạy dân trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở  cách làm ăn, hình thành nếp sống văn hoá cho dân.

=> Hình ảnh Lạc Long Quân, Âu Cơ kỳ lạ, lớn lao, đẹp về nguồn gốc, hình dạng và có công lớn đối với sự nghiệp dựng nước của dân tộc ta.

2. Chi tiết tưởng tượng kì ảo

- Sinh ra một cái bọc trăm trứng -> Tưởng tượng, kỳ ảo

* Tác dụng

    + Tô đậm tính chất lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật, sự kiện.

    + Thần kỳ hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc, nòi giống, giúp chúng ta thêm tự hào.

    + Làm tăng sức hấp dẫn của tác phẩm.

3. Ý nghĩa của truyện

- Giải thích, suy tôn nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt Nam.

- Đề cao nguồn gốc chung và biểu hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất.