Ngữ Văn lớp 6 - Nghĩa của từ

Ngữ Văn lớp 6 - Nghĩa của từ

I. Nghĩa của từ là gì?

1. Ví dụ: 

Cho các từ sau: Lẫm liệt, nao núng, đề xuất, đề bạt. Hãy giải thích ý nghĩa của từng từ và cho biết mỗi từ trên gồm mấy bộ phận về nghĩa?

2. Nhận xét

- Lẫm liệt : Hùng dũng , oai nghiêm

- Nao núng : lung lay , không vững long tin vào mình nữa

- Đề xuất :Trình bày, ý kiến nguyện vọng lên cấp trê

- Đề bạt :Cử ai đó giữ chức vụ cao hơn

->Gồm hai bộ phận: Hình thức và nội dung( nghĩa của từ)

3. Ghi nhớ:

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ, ... ) mà từ biểu thị

II. Cách giải thích nghĩa của từ

1. Ví dụ

-“Tập quán” được giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị

- “Lẫm liệt”, “nao núng” được giải thích bằng cách đưa ra các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa

2. Ví dụ

- Cao thượng ><Nhỏ nhen

- Sáng sủa > < Tối tăm , hắc ám

- Ghẻ lạnh><gần gủi,thân thiết->T Nghĩa

+ Thờ ơ,nhạt nhẻo,xa lánh->Đồng nghĩa

- Trung thực : Thật thà, hiền lành

- Dũng cảm >< hèn nhát

+ Gan dạ , anh hùng -> đồng nghĩa

3. Kết luận

- Đưa ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

* Ghi nhớ : Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau:
+ Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
+ Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghãi với từ cần giải thích.