Ngữ Văn lớp 6 - Danh từ ( Tiếp theo )

Ngữ Văn lớp 6 - Danh từ ( Tiếp theo )

I. Danh từ chung và danh từ riêng

 1. Ví dụ:

Dựa vào những kiến thức đã học, hãy phân loại các danh từ ở câu sau thành 2 dạng: Danh từ chung và danh từ riêng
" Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội"

 2. Nhận xét

Danh từ chung:Vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, huyện xã.

Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

- Danh từ chung: Chỉ người, vật nói chung

- Danh từ riêng: chỉ tên riêng từng người, vật, địa điểm .... -> Viết hoa

*  Ghi nhớ: 
Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương ,...
Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tao thành tên riêng đó. Cụ thể:
- Đối với tên người, tên địa lý Việt nam và tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng
- Đối với tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm trực tiếp ( không qua âm Hán Việt ): viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có dấu gạch nối.
Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, các giải thưởng, danh hiệu, huân chưởng , ... thường là một cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.