Ngữ Văn lớp 7 - Từ đồng âm

Ngữ Văn lớp 7 - Từ đồng âm

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Thế nào là từ đồng âm:

a. Xét ví dụ: tìm hiểu nghĩa của những từ "lồng" trong các câu sau:

- "Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên" -> con ngựa chồm lên.

- "Mua được con chim, tôi nhốt vào lồng" -> đồ vật đan bằng tre.

- "Tôi lồng ruột bông vào vỏ chăn" -> đưa cái này vào cái kia.

-> Phát âm giống nhau, nhưng nghĩa khác xa nhau.-> Từ đồng âm.

b. Kết luận:

- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng  nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau

*Chú ý: Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

2. Cách sử dụng:

a. Xét ví dụ: 

* Ví dụ 1: Dựa vào đâu mà em phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong hai câu trên?
- Dựa vào ngữ cảnh câu văn cụ thể để phân biệt nghĩa của từ lồng

* Ví dụ 2: Câu "Đem cá về kho" nếu tách ra khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo bao nhiêu nghĩa? Hãy thêm vào một vài từ để biến câu trên thành câu đơn nghĩa.
- Hành động nấu chín…

- Nơi chứa đựng…

-> Nghĩa nước đôi.

- Đem cá về nhập kho.

- Đem cá về mà kho.

->  Ngữ cảnh đầy đủ, nghĩa rõ ràng.

b. Kết luận :

- Trong giao tiếp phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi.