Ngữ Văn lớp 7 - Thêm trạng ngữ cho câu

Ngữ Văn lớp 7 - Thêm trạng ngữ cho câu

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Đặc điểm của trạng ngữ:

a) Tìm hiểu ví dụ Sách giáo khoa
" Dưới bóng tre xanh, đã tự lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp [...]
  Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỷ "văn minh", "khai hóa" của thực dân cũng không làm ra được một tất sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc "

 *Xác định trạng ngữ trong ví dụ trên ?

- Dưới bóng tre:              Về địa điểm

- Đã từ lâu đời:               Về thời gian

- Đời đời, kiếp kiếp:        Thời gian

- Từ nghìn xưa:              Về thời gian

a1) Về mặt ý nghĩa: Trạng ngữ thêm vào để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích , phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu

a2) Về hình thức :

- Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu

+ Muốn nhận diện trạng ngữ : Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc 1 dấu phẩy khi viết

2. Ghi nhớ

- Về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.
- Về hình thức: 

  •  Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu
  • giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết