Ngữ Văn lớp 7 - Dùng cụm Chủ-Vị để mở rộng câu

Ngữ Văn lớp 7 - Dùng cụm Chủ-Vị để mở rộng câu

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu:

a. Tìm hiểu ví dụ: Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:
" Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có ..."

- 2 cụm danh từ :  

+ Những  tình cảm ta không có

+ Những tình cảm ta / sẵn có

- Mô hình

PT

TT

PS

   Những                  

tình cảm

ta/không có

 CN/VN

   Những                  

tình cảm

ta/sẵn có

CN/VN

+ Kết luận: Là dùng cụm chủ vị dưới hình thức giống một câu đơn bình thường, gọi là cụm C-V làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu

b. Ghi nhớ: Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu

2. Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu:

* Xét Ví dụ: tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu dưới đây và chức năng của chúng: 

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui mừng và vững tâm   => Làm chủ ngữ

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. => Làm vị ngữ

c. Trời sinh là sen để bao bọc cốm,  cũng như trời sinh cốm để nằm ủ trong lá sen.  => Làm phụ ngữ trong cụm động từ

d. Nói cho đúng…. Cách mạng tháng tám thành công   => Làm phụ ngữ trong cụm danh từ

=> Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể cấu tạo bằng cụm C-V

 * Ghi nhớ: Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V