Ngữ Văn lớp 7 - Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Ngữ Văn lớp 7 - Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Cách chuyển đối câu chủ động thành câu bị động: 

* Xét ví dụ.

   a. Đối tượng của hoạt động đứng…..

   b. Đối tượng hoạt động đứng đầu câu + chủ thể…..

   c. Ví dụ: Người ta đã hạ….+ chủ thể……

- Chuyển từ ( hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ ( hoặc cụm từ).

- Chuyển từ ( hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

* Ghi nhớ :Có hai cách chuyển câu chủ động thành câu bị động
  • Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hoặc được vào sau từ (cụm từ) ấy
  • Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu
​Không phải câu nào có từ bị hoặc được đều là câu bị động