Ngữ Văn lớp 7 - Cách làm bài văn lập luận giải thích

Ngữ Văn lớp 7 - Cách làm bài văn lập luận giải thích

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Các bước làm bài văn lập luận giải thích:

* Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ ấy .

a. Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Giải  thích nghĩa đen nghĩa bóng và nghĩa sâu xa của câu tục ngữ

- Vận dụng các phép lập luận giải thích

- Liên hệ các câu ca dao, tục ngữ tương tự để giải thích

b. Dàn bài:

+ Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ với ý nghĩa sâu xa đúc kết kinh nghiệm và thể hiện khát vọng đi nhiều để mở rộng tầm hiểu biết

+ Thân bài

- Nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa sâu xa

+ Kết bài :  nêu ý nghĩa của câu tục ngữ

c. Viết bài:

d. Đọc lại và sửa bài:

*Ghi nhớ : 
- Muốn làm bài văn lập luận giải thích thì phải thực hiện các bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa
- Dàn bài: 

  • Mở bài: Giới thiệu điều cần giải thích và gợi ra những phương hướng giải thích
  • Thân bài: Lần lượt trình bày các nội dung giải thích. Cần sử dụng các cách lập luận giải thích phù hợp
  • Kết bài: Nêu ý nghĩa của điều được giải thích đối với mọi người
- Lời văn giải thích cần sáng sủa, dễ hiểu. Giữa các phần, các đoạn cần có liên kết