Ngữ Văn lớp 7 - Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Ngữ Văn lớp 7 - Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Chú thích:

- Tục ngữ là câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, đúc kết những bài học của nhân dân về:

+ Quy luật của thiên nhiên.

+ Kinh nghiệm lao động sản xuất.

+ Kinh nghiệm về con người và xã hội.

- Những bài học kinh nghiệm về quy luật thiên nhiên và lao động sản xuất là nội dung quan trọng của tục ngữ.

*Phương thức biểu đạt: Trữ tình

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1. Tục ngữ về thiên nhiên

Câu 1 :    Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
                Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Nghệ thuật: - Vần lưng, phép đối, nói quá

Nội dung: Tháng năm đêm ngắn, tháng mười đêm dài –  Giúp con người chủ động về thời gian, công việc trong những thời điểm khác nhau

Câu 2:  Mau sao thì nắng, vắng sao thì  mưa
- Đêm sao dày dự báo ngày hôm sau sẽ nắng, đêm không sao báo hiệu ngày hôm sau sẽ mưa

=> Nắm trước thời tiết để chủ động công việc  

Câu 3 : Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ

- Khi chân trời xuất hiện sắc màu vàng thì phải coi giữ nhà ( sắp có bão)

Câu 4 : Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt

- Kiến ra nhiều vào tháng bảy âm lịch sẽ còn lụt nữa – vẫn phải lo đề phòng lũ lụt sau tháng bảy âm lịch

2. Tục ngữ về lao động sản xuất

Câu 5: Tấc đất , tấc vàng

- Đất quí như vàng – giá trị của đất đôi với  đời sống lao động sx của con  người nông dân

Câu 6: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền .

- Nuôi cá có lãi nhất, rồi đến làm vườn, rồi làm ruộng =>  muốn làm giàu, cần đến phát triển thuỷ sản

Câu 7 :   Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

- Trong nghề  làm ruộng, cần đảm bảo đủ 4 yếu tố thì lúa tốt, mùa màng bội thu

Câu 8:  Nhất thì , nhì thục

- Thứ nhất là thời vụ, thứ 2 là đất canh tác => trong trồng trọt phải đủ 2 yếu tố thời vụ và đất đai

III. Tổng kết :

1. Nghệ thuật :

- Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc.

- Sử dụng kết cấu diễn đạt theo kiểu đối xứng, nhân quả, hiện tượng và ứng xử cần thiết.

- Tạo vần nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng.

2. Nội dung:

- Không ít câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là những bài học quý giá của nhân dân ta.