LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

V. LANGUAGE FOCUS

☆ Pronunciation

• Hãy lắng nghe rồi lặp lại.

ʒ

ʃ

television 

pleasure

measure

Asia

illusion

massage

shop

machine

Swedish

washing

English

special

• Hãy thực hành đọc câu.

☆ Grammar and vocabulary

+ Comparatives and superlatives

Exercise 1. Hãy viết các hình thức so sánh nhất và so sánh hơn của các tính từ.

1. cheaper, the cheapest

2. more expensive, the most expensive

3. younger, the youngest

4. happier, the happiest

5. bigger, the biggest

6. busier, the busiest

7. more intelligent, the most intelligent

8. more beautiful, the most beautiful

9. worse, the worst

10. farther (further), the farthest (the furthest)

11. newer, the newest

12. more dangerous, the most dangerous

Exercise 2. Hãy sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành câu.

Đáp án

1. I am the oldest in my family.

2. My sister is younger than me.

3. Who is the oldest in the class?

4. Concord is the fastest passenger plane in the world.

5. Your book is more interesting than my book.

6. Peter bought the most expensive watch in the shop.

7. Did you buy the cheapest watch in the shop?

8. German is much more difficult than English.

9. The weather today is much better than yesterday.

+ Making comparisons

Exercise 3. Hãy xem xét cẩn thận các dòng chữ. Một số dòng là đúng và một số dòng có một từ không thích hợp. Hãy đánh một dấu kiếm (✓) đối với dòng nào đúng. Nếu dòng nào có một từ không thích hợp, hãy viết từ đó vào khoảng trống.

Transport solutions

Đáp án

1. ✓

7. than

13. ✓

2. so

8. of

14. ✓

3. more

9. ✓

15. that

4. the

10. it

 

5. the

11. and

 

6. ✓

12. the