UNIT 9: UNDERSEA WORLD (THẾ GIỚI DƯỚI ĐẠI DƯƠNG)

UNIT 9: UNDERSEA WORLD (THẾ GIỚI DƯỚI ĐẠI DƯƠNG)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS