UNIT 14: THE WORLD CUP (CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI)

UNIT 14: THE WORLD CUP (CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF E

TEST YOURSELF E