UNIT 7: THE MASS MEDIA (PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG)

UNIT 7: THE MASS MEDIA (PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS