PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

III. PRONUNCIATION (Phát âm)

ʊ

- đầu tiên hãy phát âm âm

- sau đó hãy đẩy phần sau của lưỡi về phía trước và hơi cao hơn một chút.

- ʊ là âm ngắn

u:

- đầu tiên hãy phát âm âm ʊ

- sau đó hãy đẩy lưỡi về phía sau và cao hơn

- ʊ là âm ngắn

- u: là âm dài

* so sánh âm ʊ và âm u:

ʊ

u:

fool /fʊl/

pool /pʊl/

foot /fʊt/

full /fu:1/

pull /pu:1/

food /fu:d/