UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE (CHUYỆN LÀNG TÔI)

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE (CHUYỆN LÀNG TÔI)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF C

TEST YOURSELF C