UNIT 2: SCHOOL TALKS (NÓI CHUYỆN VỀ TRƯỜNG HỌC)

UNIT 2: SCHOOL TALKS (NÓI CHUYỆN VỀ TRƯỜNG HỌC)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

PRONUNCIATION (Phát âm)

PRONUNCIATION (Phát âm)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS