GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

I. GLOSSARY (Bảng từ vựng)

1. all work and no play (makes Jack a dull boy) (saying): it is not healthy to spend all your time working, you need to relax to chỉ làm mà không chơi thì sẽ thành kẻ ngốc

2. ashtray (n) chiếc gạt tàn

3. bricklaying (n) việc xây; việc lát gạch

=> bricklayer (n) thợ nề

4. by far (used with comparative or superlative adjectives or adverbs): by a great amount rất nhiều; hơn xa; hơn hẳn

Ex: Amy is the smartest by far. (Amy là người thông minh hơn hẳn.)

5. campground (n) nơi cắm trại

6. candlestick (n) giá nến

7. coronation (n): a ceremony at which a crown is formally placed on the head of a new king or queen lễ đăng quang

8. darts (n) trò chơi ném phi tiêu

9. do-it-yourself (n) the activity of making, repairing or decorating things in the home yourself, instead of paying sb to do it tự làm

Ex: The materials you need are available from any good do-it-yourself store.

(Những vật liệu bạn cần có bán ở bất cứ cửa hàng tự làm nào.)

10. dull (adj): slow in understanding chậm hiểu; đần độn (từ đồng nghĩa) stupid

=> dull (v) làm đần độn

=> dullness (n) sự chậm hiểu; sự ngu đần; sự đần độn

=> dully (adv) (một cách) ngu đần đần độn

11. egg cup (n) cốc đựng trứng

12. engraving (n) the art or process of cutting designs on wood, stone, metal, etc. sự khắc; sự trổ; sự chạm

=> engrave (v) [often passive] (~ A with B; ~ B on A) khắc; trổ; chạm

Ex: His name was engraved on the silver cup. (Tên anh ta được khắc trên chiếc cúp bạc.)

=> engraver (n) thợ khắc; thợ chạm

13. entry (n) (~ into sth): the right or opportunity to take part in sth or become a member of a group sự tham gia

Ex: The country is seeking entry into the European Union.

(Quốc gia đó đang tìm cách gia nhập khối EU.)

14. home-based (adj) ở nhà

15. home improvement (n) changes that are made to a house, that increase its value việc sửa nhà

Ex: They've spent a lot of money on home improvements.

(Họ đã tiêu rất nhiều tiền vào việc sửa nhà.)

16. memento (n) vật kỷ niệm; vật lưu niệm

17. mug (n) cốc

18. an offer: that can be bought, used, etc. đang có bán; hiện có

Ex: The following is a list of courses currently on offer.

(Dưới đây là danh sách các khóa học hiện đang chiêu sinh.)

19. pitch (v) dựng; cắm (trại)

20. play around/ about with sth (phr v): to think about or try different ideas or different ways of doing sth thử nhiều (cách...) khác nhau

Ex: I like to play around with different recipes and ingredients.

(Tôi thích thử nhiều công thức và nguyên liệu nấu nướng khác nhau.)

21. pool (n) lối đánh pun

22. pursuits (n) something that you give your time and energy to, that you do as a hobby hoạt động (từ đồng nghĩa) hobby; pastime

23. qualification (n) a skill or type of experience that you need for a particular job or activity phẩm chất, năng lực

Ex: Previous teaching experience is a necessary qualification for this job.

(Kinh nghiệm giảng dạy là phẩm chất cần thiết đối với công việc này.)

24. recreation (n) a particular activity that sb does when they are not working thú tiêu khiển; trò giải trí; trò tiêu khiển; sở thích (từ đồng nghĩa) hobby; pastime

Ex: His recreations include golf, football and shooting.

(Sở thích của anh ta là chơi golf, đá bóng và bắn súng.)

25. saying (n) a well-known phrase or statement that expresses sth about life that most people believe is wise and true tục ngữ; châm ngôn

26. snooker (n) trò chơi bida

27. solitude (n) trạng thái cô độc; sự riêng tư (từ đồng nghĩa) privacy

Ex: She longed for peace and solitude.

(Cô ta khao khát sự bình yên và riêng tư.)

28. sophisticated (adj) (of a machine, system, etc.) clever and complicated in the way that it works or is presented tinh vi, phức tạp; rắc rối

Ex: Medical techniques are becoming more sophisticated all the time.

(Các phương pháp chữa bệnh càng ngày càng phức tạp hơn.)

=> sophistication (n) sự tinh vi, sự phức tạp; tính tinh tế

29. spectator (n): a person who is watching an event, especially a sport event người xem, khán giả

=> spectator sport (n) những môn thể thao thu hút nhiều khán giả

Ex: Many spectator sports are now televised.

(Ngày nay nhiều môn thể thao thu hút nhiều khán giả được truyền hình.)

30. statesman (n) chính khách

31. stock market (n) (also market): the business of buying and selling shares in companies and the place where this happens; a stock exchange thị trường chứng khoán

32. tea-cloth (n) khăn lau bát

33. teapot (n) ấm pha trà

34. undertake (v) to make yourself responsible for sth and start doing it nhận; đảm trách; tham gia

Ex: University professors both teach and undertake research.

(Giảng viên đại học vừa dạy học vừa tham gia nghiên cứu khoa học.)

=> undertaking (n) sự quyết làm; điều quyết làm