LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

IV. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

• Lắng nghe rồi lặp lại.

pl

bl

pr

br

please /pliːz/

pleasure /ˈpleʒ.ɚ/

play /pleɪ/

plenty /ˈplen.t̬i/

black /blæk/

blouse /blaʊs/

blue /bluː/

blow /bloʊ/

pride /praɪd/

pretty /ˈprɪt̬.i/

precious /ˈpreʃ.əs/

practice /ˈpræk.tɪs/

brown /braʊn/

bread /bred/

brother /ˈbrʌð.ɚ/

broad /brɑːd/

 

• Hãy thực hành đọc đoạn hội thoại sau. 

Grammar

Exercise 1. Hãy hoàn tất câu thứ hai sao cho câu này có cùng nghĩa với câu | thứ nhất, dùng những từ cho sẵn.

Đáp án

1. They promised to come back again.

2. The lifeguard advised us not to swim too far from the shore.

3. John asked Peter to close the window.

4. The teacher encouraged Eric to join the football team.

5. John promised to give it to him the following day/ the day after.

6. My mum wanted Lan to become a doctor.

7. My sister reminded me to lock the door before going to school.

8. His boss advised him to go home and rest for a while.

 

Exercise 2. Hãy viết các câu sau đây ở dạng lời nói gián tiếp, dùng hình thức đúng của những từ cho sẵn trong ngoặc.

Đáp án

1. She advised me not to drink too much beer.

2. He invited us to come and see him whenever we want.

3. She asked us not to smoke in her car.

4. He told me/ Sue to give him my/ her phone number.

5. She reminded me to give the book back to Joe.

6. He promised not to do it again.

7. He agreed to wait for me.

8. She asked me to lend her some money.