UNIT 15: SPACE CONQUEST (CHINH PHỤC VŨ TRỤ)

UNIT 15: SPACE CONQUEST (CHINH PHỤC VŨ TRỤ)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS