TEST YOURSELF D

TEST YOURSELF D

TEST YOURSELF D

I. Listening (2.5 points)

Hãy lắng nghe đoạn văn về việc giữ gìn nguồn nước và hoàn thành các câu sau.

TAPESCRIPT

Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animals and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains, and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of conserving and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Đáp án

1. cannot live

2. it rains

3. planting vegetation

4. hold back the water

5. dry seasons

 

II. Reading (2.5 points)

Hãy đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.

Không khí, nước và đất cần cho sự sinh tồn của mọi sinh vật. Không khí ô nhiễm nặng có thể gây bệnh, thậm chí gây tử vong. Nước bị ô nhiễm làm chết cá và các động thực vật thủy sinh khác. Ô nhiễm đất làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Vấn đề ô nhiễm rất phức tạp bởi vì phần nhiều ô nhiễm là do những việc mang lại lợi ích cho con người gây ra. Ví dụ, trong mọi loại ô nhiễm, khí thải từ động cơ ô tô chiếm một tỉ lệ phần trăm đáng kể. Nhưng ô tô là phương tiện đi lại của hàng triệu người. Các nhà máy thải ra nhiều chất gây ô nhiễm nước và không khí, nhưng nhà máy cũng tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Vì thế, để chấm dứt hoặc giảm đáng kể sự ô nhiễm ngay lập tức thì con người sẽ phải ngưng sử dụng rất nhiều thứ mang lại lợi ích cho họ. Nạn ô nhiễm có thể được giảm dần bằng một số biện pháp. Các nhà khoa học và các kỹ sư có thể tìm cách giảm bớt lượng chất gây ô nhiễm mà nhà máy và ô tô tạo ra. Chính phủ có thể thông qua và thi hành những đạo luật đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như cá nhân phải chấm dứt hoặc giảm thiểu một số hoạt động gây ô nhiễm nào đó.

1. Air, water, and soil are necessary to the survival of all living things.

2. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

3. The pollution problem is very complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories give employment to a large number of people.

4. To end or greatly reduce pollution immediately, people would have to stopusing many things that benefit them.

5. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or to cut down on certain polluting activities.

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a. Lắng nghe rồi đánh dấu (X) ô thích hợp, lưu ý cách phát âm phần gạch dưới của từ.

1. sneeze

2. smash

3. shrimp

4. spread

b. Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức thích hợp (nguyên mẫu có to hoặc phân tử) của các động từ trong khung:

Đáp án

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell ringing

3. John was the last student to leave the lecture hall.

4. Do you have anything to drink?

5. None of the people invited to the party can come.

6. There was a tree blown down in the storm last night.

IV. Writing (2.5 points)

Hãy viết một đoạn văn khoảng 120 từ về những biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng những gợi ý bên dưới.

Bài viết gợi ý

We are trying to find solutions for the environment pollution problem. People should stop cutting trees or deforesting for timber. Instead, they should plant trees and forests. People should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage soil. People mustn't scatter junk and litter on land and in water. We also prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes.

It is high time governments had suitable measures that require companies, individuals to stop or cut down on certain polluting activities.