LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

IV. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

• Lắng nghe rồi lặp lại.

w

j

we /wiː/

west /west/

wine /waɪn/

wheel /wiːl/

wet /wet/

whale /weɪl/

yes /jes/

yellow /ˈjel.oʊ/

young /jʌŋ/

years /jɪr/

use /juːz/

York /jɔːrk/

 

• Hãy thực hành đọc các câu sau.

Grammar

Exercise 1. Hãy hoàn tất mỗi câu sau đây với danh động từ thích hợp của

động từ trong khung.

Đáp án

1. listening

2. bending

3. behaving

4. meeting

5. spending

6. waiting

7. starting

 

 

Exercise 2. Hãy hoàn tất các câu sau đây với hiện tại phần từ thích hợp của động từ trong khung.

Đáp án

1. burning - rising

2. reading

3. lying

4. shopping

5. preparing

6. trying

7. modernizing

 

 

Exercise 3. Hãy viết các động từ trong ngoặc ở dạng danh động từ hoàn thành hoặc phân từ hoàn thành.

1. having made

2. Having been

3. having been

4. Having tied

5. Having read

6. having taken