UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD (NHỮNG KỲ QUAN THẾ GIỚI)

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD (NHỮNG KỲ QUAN THẾ GIỚI)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF F

TEST YOURSELF F